E-mail: kinjalkshah@live.com | MOB: 98 79 61 32 22      

Contact us

Riyaaz Dance Academy
Resi. "Rashmi" Babawadi,
Mandvi-Kutch.

"Mannat"
Bag-Maska Road,
Mandvi-Kutch.

Mo. 98796 13222

E-mail   : kinjalkshah@live.com
Website: www.kinjalshah.com